logo

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi

Zadania

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący (WOK) Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi został utworzony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi w 2005 roku. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Ministerstwo Zdrowia powołało 15 podobnych ośrodków na terenie kraju oraz Centralny Ośrodek Koordynujący (COK) w Instytucie Onkologii w Warszawie.

Celem ogólnym Programu w części administracyjno – logistycznej realizowanym przez WOK, jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu profilaktyki raka piersi, wchodzącego w skład Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, koordynacja, monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad programem profilaktyki raka piersi na poziomie województwa.
Celem głównym, stałe podnoszenie skuteczności prowadzonych badań skriningowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów skriningu. Stworzenie i prowadzenie bazy danych, umożliwiającej aktywne zapraszanie do badania (raz na 2 lata) kobiet z prawidłowym wynikiem badania mammograficznego, kierowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem na dalszą diagnostykę, monitorowanie losów pacjentek z wynikiem dodatnim. Podnoszenie jakości wykonywanych badań. Stałe kształcenie kadr wykonujących badania, a także kształcenie kobiet w kierunku samobadania piersi.
Zadania i odpowiedzialność wynikająca z pełnienia funkcji Koordynatora programu o  zasięgu regionalnym (WOK)

 

1)      Kontrola i nadzór nad skryningiem realizowanym na terenie województwa.

2)      Kontrola jakości badań skryningowych, realizowanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi na poziomie wojewódzkim.

3)      Obsługa Audytu klinicznego zdjęć mammograficznych wg zasad i metodologii opracowanej przez COK we współpracy z zespołem PLTR ( sekcja mammografii)
i zatwierdzonej przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

4)      Działania na rzecz poprawy zgłaszalności na poziomie wojewódzkim tj.:

-          zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej
w ramach Programu,

-          organizacja konferencji edukacyjno – propagandowych dla kobiet,
we współpracy z samorządami, środowiskami lokalnymi ( fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne), towarzystwami naukowymi
i konsultantami,

-          realizacja akcji medialnych i propagandowych z wykorzystaniem mediów lokalnych,

-          produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych oraz zakup materiałów konferencyjnych wykorzystywanych podczas szkoleń i konferencji,

-          prowadzenie strony internetowej

5)      Organizacja płynnej wysyłki imiennych zaproszeń do kobiet wg wzoru opracowanego przez COK ( zatwierdzonego przez MZ i NFZ) z wykorzystaniem danych SIMP udostępnionych przez NFZ.

6)      Organizacja szkolenia specjalistycznego dla personelu świadczeniodwców biorących udział w realizacji „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” tj.: techników elektroradiologii ( szkolenie praktyczne wg zasad opracowanych przez COK ).

7)      Współpraca z:

- Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Zdrowia Publicznego, pracownikami ochrony zdrowia celem podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet i propagowania wiedzy o profilaktyce raka piersi,

- samorządem lokalnym i władzami administracyjnymi celem upowszechnienia wiedzy na temat czynników ryzyka rozwoju raka piersi oraz konieczności okresowej kontroli mammograficznej,

- zakładami pracy celem wdrożenia i realizacji okresowych badań profilaktycznych dla kobiet,

- opieką społeczną, organizacjami humanitarnymi, związkami wyznaniowymi, celem szerzenia oświaty zdrowotnej i propagowania wiedzy o profilaktyce raka piersi;

8)      Uczestniczenie w szkoleniach służących podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia.

9)      Dokonywanie corocznej oceny programu i raportowanie osiągniętych
w województwie wyników do COK.